Fujisawashi Ukiyoe Museum

Ukiyo-e e cartões postais de Kanagawa e Tokaido

Sep. 13th, 2022 ~ Oct. 27th