Fujisawashi Ukiyoe Museum

El maestro de ukiyo-e conocido como Kisai Risho, Hiroshige II

Nov. 3rd 2022 ~ Dec. 4th